E1 7_1-2 Pedersöre Östersund

Thomas Lohm 1688

tolkning: Heikki Rantatupatn = tunneland

ca =kapplandGEOMETRISK AFFATTNINGH öfwer Kiisors hemman belägen J Öestersundz byy och Pedersöhre Sochn, fattat till gled åker, åkerlindor, Engiar, såsom och beskrefwit o manner Lägenheet, till

fiskiewattn, muhlbete, skuogh och uthmark. fattat effter Högh wehlborne Herrens Hr. Landzhöfdingens Gustaf Grasses Höggunstige skriffliga befallningh af d: 19 Martij 1688.NOTARUM EXPLICATIO

glad åker

1 Kijsors hemman, besitter Jöns Mårthenson

A Stoor gälan innehåller 1 tn 23 ca

B Yther gälan af inne håld 18 ca

C Millan åkren innehållandes 21 ca

D Finholmen, dess innehåldär 1 tn 4 ca

E Fallet, af innehåld 19 ca

F Sandhåkren, till innehåld 11 ¾ ca

G Wester åkren, innehållandes 2 ca

Alt af gran huijst, rödh sandh, mylla, och

medh klapper steen.

H Kijsors Heem Hagan, af hård små starr

wall in alles till -------------------------

J Kijsors Lill Hagan, af silendigt Landh med

starr gräs wext, och små biörk, ahl skuogh

afinne håld till -------------------------------------------------------- 4 (skrindor)

K Sandh Engen af ditto beskaffenheet --------------------------3

L Lagnääs Engen, af siländigt Sanck starr

wall, till …………………………………………………………………………….1

M Fräcknääs Engen af hårdwall ………………………………………….2

N Stoor Moran af sanck siländigt starrwall ……………………….. 3

O Kittnääs Engen, af grist små hårdstarrwall ……………………..1/2

P Elf Engen, af siländigt sanck starr jord(?)

fräcknäs grääswall, till …………………………………………………… 1 ½

Q Brännääs Moran, af sanck måswall och grist

starr gräswext in alles till ………………………………………………….. 2

S Enges tegor dersamma städes ……………….

T Åker Lindor J westeråkren, af innehåll …………………………4

U Enges tegar der sammastädes till ……………………………………… 1 ½

Ett stycke Engh som intet ähr kommit till nå-

gon affattningh, benemdh Högh öhn, och up-

föres Relative till ………………………………………………………………………3

MedellMåttigh fiskiewattn, als intet

Timber skuog, nödhtårffigh graan

weta skuogh, got muhlbete, eliest

intet.

Byy Hagan af små starr wall till …………………………………………………….1

SUMMA SUMMARUM 5 tn 3 ca 22 ½ (skrindor)

(= vinterlass)