F1 3 Yli-Ii Kollajan kylä:


NOTARUM EXPLICATIO


2. Erick Pöikies hemman 2/3 Mantal


B Uthsäde alss 4 1/8T(unno)r

höö af Giärdz Linder 2 Lass

höö af Simala Åwijkar 10 Lass

hafwer och ängh af rijtat folio (6)

och Noterat medh Lit: D höö 16 Lass

hafwer och elliest Mijraslät enär

sådant behöfwess


Eliest hafwer denne gården Lijka

Legenheet medh fiskie, Mulbeet och

skogh som på nästföregångne folio

ähr Anrört.Belangande ödess gårdarna /: Bertil Matzssonss

Kipinä/: som i Mantalss booken ähr infört för1/4 Mantal

Och Oluf Beengtsson Vähkyrö som ärh fört för 5/12 Mantall

Hwilka näst nordom för Num:2 hafwa warit

belägne, Efter hwilke ännu någon Lijten Eftersyn ?

kan wara, doch ähr åkrarne alle medh skog

öfwerwexth, Ängiarne Sammaldess Skoggångne,

de andre Ödesshemmanen som upräcknåss i Kållaia

By weet ingen någoth beskiedh am: